تلفن واحدهای پستی
تعداد دریافت : 4183
با توجه به تغییرات گسترده تلفن در سطح واحدهای ستادی و اجرایی شرکت پست، روابط عمومی اقدام به جمع آوری این تلفن ها نمود. واحدهایی که طبق برنامه اطلاعات خود را ارسال نموده اند ، شماره تلفن های تماس انها در این قسمت برای دسترسی بارگذاری می گردد.
تعداد دریافت : 3340

V5.1.0.0